Oyabun Nekomei

Description:

Oyabun Nekomei is the head of the Nekomei clan. He is a curious individual, but doesn’t like to get his hands dirty at first.

Bio:

Oyabun Nekomei

Sawagakure TheJ