Kyouzou Shokubatsu

Description:

Kyouzou Shyokubatsu is the leader of his clan. He is reserved in nature.

Bio:

Kyouzou Shokubatsu

Sawagakure TheJ